School logo
Logo'r ysgol school logo  Logo'r ysgol school logo
amdanom ni /about us
img4.gif
img4.gif
newyddion / news
img4.gif

Our school is a Category A school as denoted by Ceredigion Education Authority and we are a fully bilingual establishment. Welsh is the main language of the school and a Welsh ethos prevails. It is our intention to ensure that all pupils
communicate successfully in both Welsh and English by the time that they leave at 11 years of age.

We are committed to providing an education of the highest quality to each individual pupil in a contemporary, friendly environment ensuring equal opportunities to curricular and extra-curricular
activities of the highest standards possible to enable them to reach their full potential as conscientious, bilingual citizens of the future.

Y babanod a'u masciau/ the infants and their masks
Canu yn y Cwrdd Diolchgarwch / Singing in the Harvest Festival
about us

Saif yr ysgol yng nghanol y pentre Beulah, rhwng Castell Newydd Emlyn ac Aberporth yng Ngheredigion, Gorllewin Cymru. (Map)

Amser chwarae / play time
Mynd am dro / Going for a walk
Yr iau yn gweithio / The juniors working

Ysgol ddwyieithog yw’r ysgol hon ac y mae o fewn Categori A
Awdurdod Addysg Ceredigion. Cymraeg yw prif iaith yr ysgol a cheir naws Gymreig o’i mewn. Nod yr ysgol yw galluogi pob plentyn i gyfathrebu’n llwyddiannus mewn Cymraeg a Saesneg cyn gadael yr ysgol yn 11 oed.

Rydym yn ymroddedig i ddarparu addysg o’r radd flaenaf i bob disgybl unigol mewn amgylchoedd gyfoes, gyfeillgar i sicrhau mynediad cyfartal i gyfleoedd addysgol ac
ail-gyrsiol o’r ansawdd orau posibl a’u galluogi i gyrraedd eu llawn potensial fel dinasyddion cydwybodol, dwyieithog y dyfodol.

in English below

amdanom ni

The school is situated in the middle of the village of Beulah, between Newcastle Emlyn and Aberporth in Ceredigion, West Wales. (Map)

Mabolgampau / Sports day

We do lots of different activities in Beulah School. We do lots of things in the Urdd. Each year we go on a trip before the summer holidays, but we go on other trips during the year. People come in and do sport and dancing with us.”

top

img4.gif

hafan

>

home

amdanom ni

about us

mapiau

maps

llyfr log

log book

newyddion

>

news

img4.gif
img4.gif
img4.gif
img4.gif